Cercetare dezvoltare și inovare

Ministerul Afacerilor Interne susţine şi finanţează potrivit legii activitatea de cercetare-dezvoltare, sens în care organizează, desfăşoară şi coordonează în domeniul propriu de competenţă activităţi de cercetare ştiinţifică – fundamentală şi aplicativă – de dezvoltare experimentală şi inovare, astfel cum sunt definite de legislaţia aplicabilă.

Cercetarea-dezvoltarea din MAI are ca scop:

 1. creşterea nivelului tehnic şi de performanţă al înzestrării structurilor ministerului, prin realizarea de produse noi sau modernizarea celor existente în înzestrare;
 2. perfecţionarea activităţilor specifice învăţământului superior, formării profesionale iniţiale şi continue a personalului;
 3. identificarea de noi mijloace, metode şi procedee de lucru;
 4. elaborarea de studii şi lucrări ştiinţifice care să asigure suport decizional şi de acţiune, la nivel instituţional.

Direcţia Generală Logistică prin Centrul de Coordonare a Cercetării Științifice – structura unică de specialitate – răspunde de desfăşurarea unitară a cercetării-dezvoltării în Ministerul Afacerilor Interne, sens în care are următoarele atribuţii principale:

 • exercită funcţia de coordonare metodologică şi elaborează reglementări normative şi procedurale în domeniu;
 • coordonează, îndrumă şi controlează desfăşurarea activității la structurile ministerului şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
 • elaborează, fundamentează şi promovează planurile de cercetare-dezvoltare ale ministerului, precum şi documente strategice în domeniu;
 • desfăşoară acţiuni vizând identificarea/asigurarea finanţării şi realizarea din alte surse decât bugetul ministerului a proiectelor specifice de cercetare;
 • monitorizează şi evaluează realizarea proiectelor şi planurilor de cercetare;
 • stabilesc coordonatele şi reprezintă ministerul în relaţiile de colaborare din domeniu cu autorităţi naţionale, entităţi de cercetare, universitare şi economice etc.;
 • organizează şi participă la manifestări expoziţionale și tehnico-ştiinţifice, seminarii, simpozioane, schimburi de experienţă etc., naţionale şi internaţionale, din domeniile de competenţă ale ministerului.

În MAI cercetarea-dezvoltarea se desfăşoară pe baza următoarelor documente de planificare anuală, multianuală şi de perspectivă:

 • planul sectorial
 • planul complementar
 • planul pentru învăţământ

Activitatea de cercetare – dezvoltare în MAI este reglementată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în MAI, publicat în Monitorul Oficial nr. 418 din 22 iunie 2012, Partea I.

Legături utile